Курсова на замовлення

Курсова на замовлення

Однією з умов подальшого входження України в єдиний Європейський і світовий простір є впровадження в систему вітчизняної вищої освіти основних ідей курсова на замовлення Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (EСТS), який функціонує на інституціональному, національному та Європейському рівнях і є ключовою вимогою Болонської декларації 1999 р

Згідно з нормативними документами, які визначають зміст і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, організація навчального процесу на кафедрі фармакогнозії і ботаніки Запорізького державного медичного університету здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи. Її впровадження має на меті оптимізувати навчальний процес, привести в гармонійне співвідношення навчання і контроль знань, створити умови для самостійного отримання студентами професійних знань і курсова на замовлення.

Крім того, кредитно-модульна система дала новий імпульс самостійної та дослідницької роботи студентів.

Суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати нестандартні рішення, діяти творчо й самостійно. курсова на замовлення Тому мета роботи полягала в спробі допомогти студентам в організації самостійної роботи при вивченні фармакогнозії.

Згідно з принципами організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи, самостійна робота є основним засобом засвоєння матеріалу без участі викладача під час, вільний від обов’язкових занять. Як свідчать здатність до спостереження, в тих випадках, коли можливості самостійного і науково-дослідницької роботи використовуються неповною мірою, студенти недостатньо реалізують свої творчі здібності і схильні до оволодіння навчальним матеріалом на початкових науковому рівні. Істотними є проблеми в розвитку практичних умінь студентів, а також обмеженість в рівні формування професійних компетенцій. На наш погляд, реалізація цієї складової кредитно-модульної системи є слабкою ланкою сучасної практики навчання студентів фармацевтичного факультету, незважаючи на ряд зусиль, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Недоліком повільного і не завжди ефективного впровадження системи самостійної роботи в нових умовах є, на наш погляд, відсутність масової свідомості в середовищі вчених і викладачів того, якими мають бути конкретні методи і технології організації самостійної і навчально-дослідницької роботи студентів. Поширеним стереотипом, частково успадкованим з традиційної системи, є розуміння викладачами цієї діяльності як такої, відповідальність за яку несуть самі студенти. Якщо самостійна робота студентів стосується такого специфічного предмета як «фармакогнозія», це вимагає особливих підходів як від викладача, так і від студента за систематичності обробки матеріалу, курсова на замовлення, сировиною і банком візуального супроводу практичних занять. Оскільки кредитно-модульна система дещо зміщує акценти з підсумкового контролю в сторону поточного, то самостійну роботу слід розуміти тепер як виконання цілком конкретних завдань, поставлених викладачем (обраних студентами за рекомендацією викладача), причому технологія обробки цих завдань, процедура їх виконання, критерії оцінювання є предметом детального розгляду учасниками навчального процесу.

При вивченні курсу фармакогнозії студентам предполняют різні форми самостійної роботи: виконання індивідуальних завдань реферативного характеру, курсових проектів, підготовка виступів на наукових конференціях, рішення ситуаційних і локальних задач, підготовка схем, таблиць, гербарію та сировини. Загальна оцінка рівня розвитку умінь складається з результатів аналізу графічних робіт і теоретичного матеріалу у формі тестування. В даному випадку основою розвитку є активізація творчого мислення, побудова системи художніх умінь. Це допомагає творчому розвитку потенціалу особистості. За основу визначення рівня відповідних умінь нами було взято основні параметри і критерії оцінки, що характеризують художню грамотність, розроблені А.А. Кайдановської: