4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Дкпзк
Тема работы: 4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Краткое описание:

ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

Вибір теми курсової роботи здійснюється залежно від останньої цифри номера залікової книжки (остання цифра номера залікової книжки вказує на номер теми). Тема обирається після прийняття рішення про затвердження тем курсових робот на відповідний навчальний рік.
Замінити тему курсової роботи, підготувати науковий реферат або практичне завдання можна за узгодженням з кафедрою конституційного і адміністративного права.
При написанні роботи використовується відповідне законодавство, наявні підручники, навчальні посібники, наукова література, статистичні данні, матеріали практичної діяльності публічної адміністрації.
В обов’язковому порядку (передусім у вступі) робота повинна містити аналіз: 1) правових актів, які були прийнятті після обрання теми роботи; 2) не менше 3-х публікацій, які вийшли друком після обрання теми роботи; 3) обов’язково рекомендованих джерел.
Курсова робота складається з таких частин:
1) титульний лист;
2) план;
3) вступ;
4) огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали;
5) основний зміст;
6) висновки;
7) список використаних по тексту джерел.
На титульному листі обов’язково відображаються: а) назви навчального закладу, інституту (факультету) і кафедри, на якій виконана робота; б) прізвище, ім’я, по батькові студента, курс і навчальна група; в) навчальна дисципліна; г) тема роботи, д) рік виконання роботи.
План є відображенням структури роботи. Він містить найменування всіх її частин з зазначенням початкових сторінок.
Вступ не повинен перевищувати двох сторінок. Він починається з визначення мети курсової роботи. Далі коротко аргументується доцільність обраного плану для досягнення визначеної мети. Після цього вступ вважається завершеним.
Огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали містять анотацію кожного з опрацьованих автором джерел з вказівкою на конкретні положення, які використані у роботі.
Він починається із зазначення кількості використаних у тексті роботи нормативних актів, публікацій фахівців, інших матеріалів. Далі подається коротка анотація кожного із джерел, на яке є посилання у тексті роботи. У анотації вказується: автор, назва роботи, її вид (наказ, монографія, підручник, стаття тощо) і проблематика. Після цього зазначаються положення, які використані у роботі.
До цієї частини включають матеріали щодо збору, систематизації і узагальненню фактичних даних, отриманих шляхом спостереження, опису, анкетування, опитування, експерименту, вивчення архівних, статистичних, реєстраційних, публіцистичних та інших відомостей.
Їх необхідно поділити на дослідження: а) здійсненні особисто, б) здійсненні іншими особами і проаналізовані автором.
Основний зміст роботи є текстом, у якому послідовно викладаються результати власного аналізу теоретичних положень, нормативного матеріалу і дослідницьких здобутків відповідно до пунктів плану.
Кафедра може запропонувати орієнтовний план курсової роботи. У такому випадку автор може з ним погодитись, а може внести до нього зміни. Зміни мають бути аргументовані. Авторські аргументи щодо зміни плану наводяться у вступі.
Обов’язковим елементом основного змісту є посилання на використані при написанні роботи джерела. Посилання оформлюються відповідно до чинних стандартів.
Висновки не перевищують 2 сторінок. Вони у стислій формі містять авторські оцінки щодо розкриття пунктів плану і досягнення визначеної у вступі мети.
Найважливішою і обов’язковою частиною висновків є окреслення зв’язку емпіричних досліджень з теоретичними положеннями.
Список використаних джерел містить лише ті джерела, на які є посилання у тексті роботи. Кожне із джерел загального списку оформлюється відповідно до встановлених стандартів.
Текст курсової роботи друкують на одному боці паперу формату А4, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм., праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт друку –Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок тексту за наведеними вище параметрами.
Порушення викладених вимог є підставою повернення роботи автору для переробки.

Завідувач кафедри конституційного
і адміністративного права Ю.І. Пивовар

Количество страниц: 25-30
Язык написания: Укр

Полезно знать

Курсовые работы по менеджменту

Курсовые работы по менеджменту 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6 Средняя оценка Экспертность Нужные сроки Согласно требованиям Лучшие оценки Качество

Читать...
if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";