Особливості оподаткування орендних операцій

Тип работы: Другое
Предмет: Облік і оподаткування
Тема работы: Особливості оподаткування орендних операцій
Краткое описание:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ
Шановні дописувачі!
Спочатку просимо надіслати Ваш рукопис та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією

Обсяг матеріалів монографії 15 – 20 повних сторінок формату А4; поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см.
Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.
По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора (кількість співавторів – не більше трьох).
Нижче – курсивом науковий ступінь, вчене звання, назва установи (навчального закладу, організації), назва міста, назва країни.
На наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).
На наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.
У кінці тексту – на наступному рядку – наводиться список використаних джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел, зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1).
Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону).
Не допускаються скановані рисунки і таблиці, розміщені у альбомному форматі, з використанням кольору і фону.
Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)).
Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: (рис. 1), (табл. 1).

Количество страниц: 15
Язык написания: Укр

Полезно знать

Как написать и оформить список литературы дипломной работы по ДСТУ 2020

В написании дипломной работы мелочей не бывает. Все теоретические части труда взаимосвязаны между собой. Отчетный студенческий проект оформляется по определенным правилам, объединенным ГОСТом. Список литературы

Читать...
if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";