• Українська

Правове регулювання праці жінок

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Курсова робота
Предмет Трудове право
Правове регулювання праці жінок
Краткое описание: І. ВСТУП ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ІІ. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ІІІ. ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ. РОБОТА З РЕЦЕНЗІЄЮ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ IV. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ І. ВСТУП ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Однією із важливих форм самостійної роботи студента є написання курсової роботи. Мета курсової роботи - допомогти студентам глибше засвоїти найбільш важливі питання трудового права, перевірити їх уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство. Тема курсової роботи підбирається студентом із розділу „Тематика курсових робіт” цих методичних вказівок. Номер варіанту повинен відповідати останньому номеру залікокої книжки. Роботи, що не відповідають вказаним варіантам (темам), перевірці і рецензуванню не підлягають. Перш ніж розпочати написання курсової роботи, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчив відповідні розділи в підручниках і необхідну основну та спеціальну літературу. Треба також уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування. Як головне джерело для усіх тем, необхідно використати Конституцію України. У процесі вивчення відповідного матеріалу студенти повинні постійно керуватися положеннями Кодексу законів про працю України, окремих законів та інших нормативних актів, які друкуються у "Відомостях Верховної Ради України", "Зібранні постанов Уряду України", у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр". Пошук спеціальної літератури (не менш 5 найменувань) необхідно здійснювати за допомогою предметного каталогу книг та журнальних статей. Тексту курсової роботи повинен передувати детально розроблений план, тобто перелік конкретних питань з теми. Складаючи його, потрібно керуватися зразком плану, що подається у додатку „Б” даних методичних вказівок. План роботи бажано узгодити з керівником курсової роботи. Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їх розвитку, можливі відмінності в трактуванні положень, що досліджуються, дати порівняльний аналіз питань, які висвітлюються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі. Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно; логічно взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. На основі аналізу звітних або інших даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки про досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого поліпшення діяльності об'єкта досліджень. Аналізуючи зміст правових норм, що досліджуються, студенти повинні в обов'язковому порядку подавати точні і конкретні посилання, на відповідні нормативні акти: зазначати, ким і коли вони прийняті, де опубліковані; відповідні статті (пункти, підпункти та ін.). При цьому необхідно використовувати оригінали правових норм, а не викладати їх зміст за навчальною, довідковою або популярною літературою. Використовуючи коментар до законодавства, необхідно відрізняти текст коментарю від тексту самого закону. Всі приклади, що наводяться з практики, повинні бути органічно пов'язані зі змістом питань, які досліджуються в роботі, і супроводжуватися посиланнями на джерело. При використанні судової практики необхідно пам'ятати,, що постанови Пленуму Верховного Суду України не містять норм права. Вони тільки подають їх офіційне тлумачення. Тому, посилаючись на постанову Пленуму, необхідно зазначати, про яку саме норму права йдеться. Посилання на використані для написання курсової роботи джерела оформлюються у вигляді приміток. Цитати з використаних робіт необхідно брати в лапки, у кінці сторінки наводити точні і повні посилання на джерела (автор, назва роботи, місце і рік її видання, номер сторінки). Посилання мають цифрову нумерацію і подаються на тій мові, на якій надруковано роботу. Посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку у списку літератури. Наприклад, у тексті курсової роботи записано: "У випадку переведення працівників з безстрокового трудового договору на сезонний трудовий договір у графі 3 трудової книжки роблять запис: "Переведено на сезонний трудовий договір" (8, С.13). При цьому перша цифра означає, що стаття, на яку посилається студент (у даному випадку: Іллєнко Н. Додержання законодавства про працю // Праця і зарплата.-2002.-№33(325)) міститься у списку використаної літератури під №8. Друга цифра означає сторінку, з якої використана цитата. Ці посилання подаються за існуючими правилами бібліографічного опису. Цитати не повинні перевищувати 25% обсягу роботи. Наведення чужих текстів без лапок і посилань недопустимо. Конспектування літератури не повинно мати характер механічного переписування. Літературне джерело, перш за все, треба обов'язково заздалегідь прочитати, не конспектуючи. На початку роботи необхідно навести план, а в кінці – список використаних джерел, складений у такій послідовності: нормативно-правові акти, документи; спеціальна література (подається в алфавітному порядку); матеріали періодичних видань; матеріали юридичної практики (судові рішення, вироки, протести прокурора з посиланням конкретного суду на рік рішення і номер довідки). Після списку використаних джерел ставляться підпис студента і дата виконання. ІІ. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Курсова робота повинна бути написана чітким і розбірливим почерком, без помилок та виправлень, або надрукована на друкарській машинці чи принтері, з одного боку аркуша білого паперу формату А 4 (210x297). Загальний обсяг курсової роботи зі списком використаних джерел та додатків не повинен бути меншим за ЗО сторінок, надрукованих через два інтервали (60 знаків у рядку, з урахуванням інтервалів між словами; підрядкові виноски друкують через один інтервал). Текстова частина має бути написана чорнилами одного кольору, за винятком титульного аркуша, таблиць, схем, для яких застосовується тільки чорний колір чорнил або туші. Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве - 25 мм; верхнє - 20 мм; праве 10 мм; нижнє - 20 мм. Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ставиться. Тобто загальна нумерація сторінок починається з наступної сторінки (план курсової роботи) з цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється посередині її верхнього поля. Текст курсової роботи може ілюструватися схемами, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А 4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (таблиці, схеми) розміщують у тексті відразу після посилання на нього, ІІІ. ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ. РОБОТА З РЕЦЕНЗІЄЮ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Виконану курсову роботу не пізніше ніж за три тижні до захисту студент направляє електронною поштою науковому керівнику (викладачу). Науковий керівник у рецензії оцінює її рівень, зазначає недоліки, якість і відповідність оформлення до методичних вказівок та оцінює її за п'ятибальною системою. Одержавши електронною поштою рецензію на курсову роботу, студент повинен звернути увагу на зазначені позитивні моменот та недоліки в роботі. У разі негативної оцінки студент повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень. Всі роботи у друкованому вигляді (при необхідності доопрацьовані) привозяиься студентами науковому керівникові для захисту. Тези доповіді для захисту студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-8 хвилин. У доповіді необхідно: назвати тему курсової роботи, визначити її актуальність та значущість; сформулювати основну мету і завдання дослідження; стисло розкрити зміст структури роботи; доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції. Після доповіді студент відповідає на запитання. Під час захисту оцінюється: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок з висвітлюваної теми, вміння аналізувати практичну діяльність органів та організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповіді на запитання, обґрунтовувати власну точку зору. Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") та проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки при захисті курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншого темою.
Количество страниц
не менше 30
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
19.04.2021
Стоимость от
700 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Соціальна мережа INSTAGRAM як інструмент сучасних медіа

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Наскрізний міждисциплінарний курсовий проект зі сталого розвитку Тема работы: Соціальна

Загальні положення досудового розслідування

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Кримінальний процес (особлива частина) Тема работы: Загальні положення досудового розслідування

разработка комплекса маркетинга определенного предпрития

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетинг Тема работы: разработка комплекса маркетинга определенного предпрития Краткое описание:

Стійкість страхового ринку

Тип работы: Дипломная работа Предмет: Страхование Тема работы: Стійкість страхового ринку Краткое описание: Розробити модель

“Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних інвестицій фірм”

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Микроэкономика Тема работы: “Ринки капіталів та їх вплив на формування

почуття та емоції в житті українських філологів

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Педагогіка-психологія Тема работы: почуття та емоції в житті українських філологів

Чому держави зазнають невдачі» — Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон

Тип работы: Эссе Предмет: Инвестування Тема работы: Чому держави зазнають невдачі» — Дарон Аджемоглу і

Конспект+аналіз сайтів здо

Вид роботи: Інше Предмет: Педагогіка Тема роботи: Конспект+аналіз сайтів здо Короткий опис: Кількість сторінок: не

Інформація як суб’єкт цивільного права

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Цивільне право Тема роботи: Інформація як суб’єкт цивільного права Короткий

Похідні

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Вища математика Тема роботи: Похідні Короткий опис: Кількість сторінок: За

Проектування інформаційних систем дистанційного навчання

Тип работы: Бакалаврская работа Предмет: Системи автоматизованого проектування Тема работы: Проектування інформаційних систем дистанційного навчання

Організаційно-технологічний аспект аудиту соціально-трудових відносин.

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: АУДИТ ПЕРСОНАЛУ Тема роботи: Організаційно-технологічний аспект аудиту соціально-трудових відносин. Короткий

аналіз товарного ринку в іншій країні

Вид роботи: Інше Предмет: Міжнародна торгівля Тема роботи: аналіз товарного ринку в іншій країні Короткий

Організація та використання процесу контролю на підприємстві

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Менеджмент Тема работы: Організація та використання процесу контролю на підприємстві

Виробництво біоетанолу за допомогою Zymomonas mobilis

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Біотехнологія Тема роботи: Виробництво біоетанолу за допомогою Zymomonas mobilis Короткий

Global financial institutions practice upon monetary policies

Тип работы: Курсовая работа Предмет: International economic relations Тема работы: Global financial institutions practice upon

Програмний засіб моделювання сховища даних для управління кадрами підприємства

Тип работы: Бакалаврская работа Предмет: Бази даних Тема работы: Програмний засіб моделювання сховища даних для

. З використанням програмного комплексу розробити зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.ділянки дороги на основі складеної відомості обсягів робіт за формою

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Проектно-сметная документация Тема работы: . З використанням програмного комплексу розробити

Моделі та методи управління якістю продукції на підприємстві

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Імітаційне моделювання Тема работы: Моделі та методи управління якістю продукції

Полезно знать

Курсовые работы по аудиту

Курсовые работы по аудиту 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...
Дипломная работа Одесса

Дипломная работа Одесса 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6 Средняя

ЧИТАТЬ...