• Українська

Особливості організації роботи інженерно-технічної служби готельного підприємства в сучасних умовах.

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Курсовая работа
Предмет Готельна справа
Особливості організації роботи інженерно-технічної служби готельного підприємства в сучасних умовах.
Краткое описание: 1 раздел. Титульна сторінка оформлюється згідно з додатком А. Бланк завдання (заповнений та підписаний) (Додаток Б) видається на кафедрі і заповнюється від руки Зміст є переліком розділів роботи. Назви заголовків у змісті  перераховуються у тій же послідовності і формулюванні, що і в тексті роботи. Напроти кожного заголовка вказують тільки порядковий номер сторінки, на якій розміщений початок розділу. Номери сторінок повинні бути написані так, щоб розряди чисел були розташовані один над іншим. Слово “сторінка” або його скорочення не пишуть. Між закінченням тексту і номерам сторінки рекомендується ставити багатокрапки. Вступ (обсягом 2-3 сторінки). У вступі обґрунтовується: актуальність і науково-практичне значення вибраної теми, особливості вирішення проблемних питань в діяльності підприємств готельного господарства на сучасному етапі; мета та завдання роботи (визначаються спираючись на план); наводиться коротке представлення об’єкту і предмету дослідження; зазначаються використовувані методи та інформаційні джерела дослідження. Об’єкт дослідження – підприємство або організація, обрані для вивчення і на базі даних яких виконується курсова робота. Предмет дослідження – проблема (коло проблем), що досліджується в курсовій роботі на прикладі об'єкта дослідження. Мета роботи – формулюється відносно обраного предмета дослідження стосовно об'єкта дослідження. У першому розділі курсової роботи (теоретичному) розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням літературних джерел, є можливим порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Посилання оформлюються в кінці кожного абзацу у квадратних дужках, першою цифрою в яких є порядковий номер зі списку літератури, наведеного в кінці роботи, а друга цифра – номер сторінки, звідки був запозичений вираз, визначення чи твердження. Наприклад, [4, 29-30], [6, 31]. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, кваліфікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи викладаються якомога просто і стисло. Розділ обсягом 8-12 сторінок розбивається на окремі параграфи, які відповідно нумеруються 1.1., 1.2. і т.д. Доцільно проілюструвати основні тенденції соціологічних досліджень статистичною інформацією, власними спостереженнями, графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. 2 раздел У другому розділі курсової роботи (аналітичному – 10-15 сторінок) надається опис, характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми на об’єкті дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань. Текст слід ілюструвати дійсними документами, копії яких подаються в додатках, які обов’язково супроводжуються стислим описом. Усі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватися висновками, які дозволяють зв’ясувати сутність процесів в готельному підприємстві, їх особливості і тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.   Характеристика підприємства включає наступні дані: 1) повне найменування готельного підприємства, рік введення в експлуатацію, форму власності, його юридичну адресу; 2) період функціонування протягом року (діє цілорічно або сезонне); 3) переважаючий контингент відвідувачів і функціональне призначення готелю; 4) організаційну структуру підприємства; 5) структуру номерного фонду готелю; 6) ціни на послуги розміщення в готелі за звітний рік (високий, низький сезон); 7) перелік основних і додаткових послуг, що надаються готелем з характеристикою відповідних служб та персоналу.   Аналіз виробничої програми підприємства Основною діяльністю підприємств готельного господарства є надання ліжко-діб для тимчасового мешкання і відпочинку вітчизняних та іноземних громадян. Виробнича програма підприємства – це завдання за кількістю, якістю і асортиментом продукції, що випускається, або послуг, що надаються. Для аналізу виробничої програми підприємств використовують як натуральні, так і вартісні показники. Натуральні показники зручно використовувати в тому впадку, якщо на підприємстві випускається однорідна продукція (надаються однотипні послуги). Виробнича програма, що обчислюється в натуральних показниках, дає змогу порівнювати показники за різні періоди часу. У готельному господарстві натуральним показником є кількість ліжко-діб наданих. Розрахунок основних показників виробничої програми виконується у вигляді табл. 5.2. Кількість ліжко-діб в інвентарі визначається як добуток одноразової місткості готелю на тривалість експлуатації за певний період (рік). Кількість ліжко-діб в експлуатації – це різниця між ліжко-добами в інвентарі й кількістю простоїв (п. 2 – 3). Коефіцієнт  завантаження готелю (Кзав) розраховується за формулою:   Кзав = Nрн / Nпрн                                                 (1),   де Nрн - кількість реалізованих (планованих) номерів; Nпрн - кількість номерів, які пропонувалися для продажу. Кількість ліжко-діб наданих визначається як добуток л-д в експлуатації на коефіцієнт завантаження, поділена на 100. Чистий дохід від реалізації ліжко-діб визначається як добуток ліжко-діб наданих на середній тариф. У третьому розділі  роботи (рекомендаційному – 8-12 ст.) повинні бути пропозиції студента щодо вдосконалення діяльності готельного підприємства відповідно до напряму дослідження: кожна з детальним обґрунтуванням і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у розділі 2, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Висновки та пропозиції наводяться в окремому розділі курсової роботи (обсяг 2-3 сторінки). Висновки повинні логічно випливати із змісту викладеного матеріалу, бути самостійними і конструктивними. У висновках стисло наводяться підсумки проведеної студентом роботи та перелік пропозицій, наведених у третьому розділі. Текст висновків може поділятись на пункти. Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить у встановленому порядку перелік літературних джерел, які були використані у курсовій роботі. Використані джерела слід розміщувати таким чином: а) закони України (у хронологічній послідовності); б) укази Президента, постанови Уряду (у хронологічній послідовності); в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності); г) монографії, брошури, підручники (алфавітний порядок); д) статті з журналів (алфавітний порядок); є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (алфавітний порядок); ж) іншомовні джерела; з) електронні джерела. В список літературних джерел включаються лише ті видання, які дійсно використовувались при написанні роботи. Традиційно не включаються в списки літературних джерел енциклопедії, довідники, словники. При побудові переліку літератури застосовується суцільна нумерація джерел. Дані про використані літературні джерела мають наводитись відповідно до правил бібліографічного опису, викладених у ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (додаток Д). Назва джерела має наводитись мовою оригіналу,  якою студент користувався при виконанні роботи; при групуванні джерел за алфавітом спочатку наводяться всі джерела, викладені слов’янськими мовами, далі джерела, де використано латинський алфавіт. Кількість використаних джерел повинна бути не меншою 25. Додатки не входять до нумерації сторінок, на кожен з них є посилання в тексті. Додатки потрібно оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Додатки позначаються послідовно прописними буквами алфавіту у правому верхньому кутку, наприклад, «Додаток А».
Количество страниц
29
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
18.05.2021
Стоимость от
700 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Вид роботи: Статья Предмет: Основи наукових досліджень Тема роботи: Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Особливості редагування релігійних видань

Вид роботи: Дипломна робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Особливості редагування релігійних видань Короткий опис: Написать

Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

особливості стилю Хелен Девіт у романі Останній самурай

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Іноземна мова Тема работы: особливості стилю Хелен Девіт у романі

Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Вид роботи: Реферат Предмет: Психологія Тема роботи: Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Задачи по высшей математике и статистике

Тип работы: Задачи Предмет: Высшая математика и статистика Тема работы: Задачи по высшей математике и

“Творчі ігри в логопедичній роботі”.

Тип работы: Эссе Предмет: Академическое письмо Тема работы: “Творчі ігри в логопедичній роботі”. Краткое описание:

методиці навчання рухам неповносправних за нозологією на вибір, але щоб різні нозології

Вид роботи: Презентація Предмет: Методика навчання рухам неповносправних осіб Тема роботи: методиці навчання рухам неповносправних

Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Журнастика Тема работы: Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI Краткое

Загальні основи формування маркетингової цінової політики підприємства

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетингове ціноутворення Тема работы: Загальні основи формування маркетингової цінової політики

Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної кислоти

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Хімія Тема роботи: Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної

Організація і планування освоєння випуску нових видів продукції на підприємстві.

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Управління операційною діяльністю об’єктів господарювання Тема роботи: Організація і планування

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: 075 маркетинг Тема роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Основні теореми теорії ймовірностей.

Тип работы: Задачи Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика Тема работы: Основні теореми теорії ймовірностей.

Постмодернізм в Україні

Вид роботи: Презентація Предмет: Історія мистецтва Тема роботи: Постмодернізм в Україні Короткий опис: заголовок, висновок,

Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття вищої освіти.

Тип работы: Другое Предмет: Філософія Тема работы: Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття

Програмно цільове бюджетування (загальна)

Вид роботи: Статья Предмет: Стаття в економічнмй збірник Тема роботи: Програмно цільове бюджетування (загальна) Короткий

Реформи Володимира Великого

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Історія середніх віків України Тема работы: Реформи Володимира Великого Краткое

Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Психология Тема роботи: Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Проектування сайту комп’ютерної тематики

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Інформатика Тема роботи: Проектування сайту комп’ютерної тематики Короткий опис: 70%

Полезно знать

Заказать курсовую работу по химии

Заказать курсовую работу по химии 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов

ЧИТАТЬ...
Заказать курсовую по финансам в Курсовичке

Заказать курсовую по финансам в Курсовичке 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+

ЧИТАТЬ...